Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 14/TB-TNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm