Thông báo mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Căn cứ Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử, ngày 19/2/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm các mẫu từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu số 04/HĐBC-QH

- Đơn ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH.

- Sơ yếu lý lịch: Có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người đứng cử cư trú, thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH.

- Tiểu sử tóm tắt: Thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH.

- Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH.

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lí lịch và Tiểu sử tóm tắt).

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các mẫu từ mẫu số 6/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND

- Đơn ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND.

- Sơ yếu lý lịch: Có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú, thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

- Tiểu sử tóm tắt: Thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND.

- Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử: Thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 3 ảnh chân dung màu,
nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lí lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(File điện tử các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucuquochoi.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ http://sonoivu.phutho.gov.vn)

3. Một số lưu ý

- Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn và theo các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: Các mẫu từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu số 04/HĐBC-QH; mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, gồm: Các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND theo Nghị quyết số 41/NQ HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử

a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện như sau:

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh Phú Thọ (Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ).

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ (Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ).

b) Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. (Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn tổ chức nhận hồ sơ ứng cử).

Mọi chi tiết liên hệ Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh), số điện thoại: 02103.810.141 hoặc truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

BBT