Thông báo số 446/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải về kiểm tra một số doanh nghiệp và làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ về đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 20/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo số 446/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải về kiểm tra một số doanh nghiệp và làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ về đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT