Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn:

1. Đề tài: Đánh giá ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm liên quan đến sức khỏe dùng đường ăn, uống, đóng gói bằng bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Định hướng mục tiêu: Điều tra, khảo sát thực trạng sử dụng các sản phẩm đồ uống, thực phẩm (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe), thuốc dùng đường ăn, uống,... được đóng gói bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Xây dựng phương pháp đánh giá ô nhiễm vi nhựa trên các sản phẩm đồ uống, thực phẩm (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe), thuốc dùng đường ăn, uống có bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đánh giá ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thuốc dùng đường ăn, uống sử dụng, lưu hành phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và truy xuất nguồn gốc vi nhựa ô nhiễm; Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thuốc dùng đường ăn, uống.

- Dự kiến sản phẩm: Bộ dữ liệu điều tra khảo sát thực trạng sử dụng các sản phẩm đồ uống, thực phẩm (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe), thuốc dùng đường ăn, uống,...được đóng gói bao bì nhựa lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy trình đánh giá ô nhiễm vi nhựa trên các đối tượng khác nhau (≥ 8 quy trình); Báo cáo và hồ sơ đánh giá ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thuốc dùng đường ăn, uống sử dụng, lưu hành phổ biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và truy xuất nguồn gốc vi nhựa ô nhiễm (đánh giá ô nhiễm vi nhựa ≥ 20 sản phẩm; Truy xuất được nguồn gốc ô nhiễm vi nhựa); Báo cáo và hồ sơ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành vi nhựa trong sản phẩm (Mỗi loại sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc: thực hiện ≥ 02 đối tượng); Các giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm vi nhựa các sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thuốc dùng đường ăn, uống.

2. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS) trong quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Định hướng mục tiêu:

+ Mục tiêu chung: Xây dựng thành công phần mềm công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ GIS lập các bản đồ chuyên đề về trồng trọt - bảo vệ thực vật nhằm quản lý cơ sở dữ liệu về sản xuất cây trồng và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

+ Mục tiêu cụ thể: Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực cây trồng (loài cây, giống cây trồng chính; mùa vụ sản xuất, địa bàn phân bố; loại đất; diện tích; năng suất; sản lượng; chủng loại giống cây trồng; diễn biến sinh vật gây hại; loại sinh vật gây hại trên từng cây trồng, mức độ thiệt hại, diện tích gây hại); Xây dựng được phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chạy trên nền tảng Web, di động gồm các module chính: Thông tin về cây trồng (tên cây trồng, giống cây trồng, loại đất, diện tích, địa bàn phân bố (tập trung vào những cây trồng chủ lực); thông tin về canh tác (Thổ nhưỡng, mùa vụ canh tác, vùng canh tác, năng suất, sản lượng, diện tích, địa bàn phân bố); thông tin về bảo vệ thực vật (mùa vụ, thời gian, loại cây trồng, giống cây, diễn biến sinh vật gây hại, loại sinh vật gây hại, mức độ hại, diện tích gây hại); thông tin về các loại bản đồ chuyên đề (Bản đồ quy hoạch, bản đồ địa bàn phân bố, năng suất, sản lượng cây trồng; bản đồ bảo vệ thực vật). Ứng dụng công nghệ GIS lập các bản đồ chuyên đề và tạo lập cơ sở dữ liệu về quy hoạch nông nghiệp, kế hoạch phát triển cây trồng chủ lực, cây trồng đặc trưng; quy mô diện tích phân bố cây trồng; năng suất, sản lượng cây trồng; bảo vệ thực vật. Đào tạo, tập huấn, chuyển giao cho cán bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cán bộ nông nghiệp của 13 huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng được tài liệu hướng dẫn vận hành, cập nhật dữ liệu, tra cứu, tìm kiếm thông tin; phân quyền người dùng, quản trị hệ thống.

- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, thu thập cơ sở dữ liệu ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; Phần mềm quản lý dữ liệu cây trồng trên nền tảng web và ứng dụng di động; Cơ sở dữ liệu cây trồng (quy hoạch nông nghiệp, kế hoạch phát triển cây trồng chủ lực, cây trồng đặc trưng; quy mô diện tích phân bố cây trồng; năng suất, sản lượng cây trồng; bảo vệ thực vật) và bản đồ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 250 người được đào tạo chuyển giao vận hành phần mềm; Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm; Báo cáo tổng kết đề tài.

II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ.

1. Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (Mẫu A3-ĐƠN).

(2) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kính doanh; điều lệ hoạt động của tổ chức (nếu có).

(3) Thuyết minh nhiệm vụ theo Mẫu A4-1-TMĐTKH và dự toán kinh phí thực hiện trong thuyết minh theo mẫu A4-5-PLTM.

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-CQCT).

(5) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan chuyển giao công nghệ (đối với dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ), cơ quan phối hợp theo Mẫu A6-CQCG (nếu có).

(6) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu A7-LLKH).

(7) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

(8) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu A8-XNPH (nếu có).

(9) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

(10) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với nhiệm vụ có yêu cầu).

(11) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ)..

Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ dán kín và niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022; Tên nhiệm vụ; Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện; Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021.

3. Nơi nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ - đường Trần Phú, Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Lưu ý về hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp). Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.