Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 9/9/2022,Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 36 /TB-SKHCN "Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2023".

Chi tiết xem tài liệu đính kèm