Thông báo và đăng tải công khai thông tin các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 21/10/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2742/TNMT-KS&TNN về Thông báo và đăng tải công khai thông tin các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm