Thông báo về tình hình tiếp công dân ngày ngày 20/7/2022 và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

PhuthoPortal - Ngày 21/7/2022, UBND huyện Hạ Hòa ban hành Thông báo số 56/TB-UBND về tình hình tiếp công dân ngày 20/7/2022 và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm