Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em bị bỏ rơi

PhuthoPortal - Thực hiện quy định Luật Nuôi con nuôi; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và Quy chế phối hợp liên ngành về việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo:

Sở Tư pháp nhận được 05 hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi sau đây được giải quyết cho làm con nuôi:

1. Họ và tên: Đỗ Ngọc Hân; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 11 tháng 01 năm 2021;

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

2. Họ và tên: Trần Trung Hiếu; Giới tính: Nam.

Sinh ngày 14 tháng 01 năm 2021;

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

3. Họ và tên: Bùi Xuân Quý; Giới tính: Nam.

Sinh ngày 15 tháng 01 năm 2021;

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

4. Họ và tên: Điêu Quang Trung; Giới tính: Nam.

Sinh ngày 20 tháng 01 năm 2021;

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

5. Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 26 tháng 01 năm 2021;

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

Hiện 5 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì. Địa chỉ:

Số 101, đường Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ với Uỷ ban nhân dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ hoặc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, 408 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn nhận trẻ em làm con nuôi theo quy định.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trong thời hạn 60 ngày.

Sau 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.