Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng
Trình tự thực hiện - Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015. - Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. - Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Chọn lĩnh vực 2. Lĩnh vực Việc làm và An toàn lao động
Kết quả thực hiện Người lao động tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).
Yêu cầu - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Cơ sở pháp lý - Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.
Tài liệu đính kèm TT-1431072019080430.doc