Thông tin hồ sơ đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; trong đó quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND tỉnh) thực hiện công khai thông tin hồ sơ đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải hồ sơ đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ. Hồ sơ đấu giá gồm:

- Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Tài liệu đính kèm

- Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Phú Thọ đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ. Tài liệu đính kèm

- Quy chế bán đấu giá cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TGD ngày 20/4/2021 của Công ty cổ phần Chứng khoản Quốc tế Hoàng Gia. Tài liệu đính kèm