Thứ hai, 27/03/2023 21:25 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục chuyển đổi đầu tư

Người hỏi: Hà Hoàng

Công ty chúng tôi sắp tới muốn chuyển đổi lĩnh vực hoạt động sang làm dự án trồng rừng bền vững và xuất khẩu gỗ theo chứng nhận FSC tại Phú Thọ. Tôi muốn hỏi chúng tôi cần phải chuẩn bị những thủ tục gì, lên kế hoạch như thế nào và trách nhiệm, quyền lợi đối với mô hình và lĩnh vực này.

Xin chân thành cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời về câu hỏi của ông/bà Hà Hoàng như sau:

Để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng bền vững và xuất khẩu gỗ theo chứng nhận FSC tại Phú Thọ, Công ty lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Luật Đầu tư 2020. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận (Theo mẫu quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Theo mẫu quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Hồ sơ nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).