Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận Một cửa.

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng đủ thì tiếp nhận; nếu chưa đúng, đủ thì chuyển trả và hướng dẫn hoàn thiện theo quy định. Chuyển hồ sơ cho phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

 - Nếu hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu lãnh đạo huyện ra văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- UBND cấp xã nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huy

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, gồm có:

- Bản khai cá nhân (đối với trường hợp phong tặng, Mẫu BM1) hoặc bản khai của thân nhân (Mẫu BM2 đối với trường hợp truy tặng) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)

- Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

- Văn bản đề nghị kèm danh sách của UBND cấp xã.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Chọn lĩnh vực Người có công
Kết quả thực hiện Văn bản đề nghị kèm danh sách của UBND cấp huyện.
Chi phí không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công số 04/2012/PL-UBTVQH ngày 16/7/2012;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Tài liệu đính kèm 1507260928_Mau_so_UQ.docx