Thứ năm, 02/12/2021 10:01 Thứ năm, 02/12/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục mở trang trại chăn nuôi

Người hỏi: Hà Văn Dĩnh

Tôi muốn mở trang trại chăn nuôi lợn, với số lượng 500 con lợn thịt và lợn nái; diện tích trang trại là 1.500m2. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để trang trại hoạt động đúng quy định của pháp luật?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến trả lời về điều kiện chăn nuôi trang trại 500 con lợn (nái và lợn thịt) có diện tích chuồng trại 1.500 m² cụ thể như sau: 

1. Vị trí trang trại phải phù hợp với Quy hoạch chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định huớng đến năm 2030 (đăng tải trên Website Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ, địa chỉ snn.phutho.gov.vn
2. Khoảng các từ chuồng nuôi và nơi xử lý chất thải đến khu dân cư, nguồn nước ít nhất 100m; các nhà máy chế biến, giết mổ, khu xử lý rác thải tập trung, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 500m. 
3. Thực hiện các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi truờng của Luật Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính Phủ. 
4. Đảm bảo các điều kiện về VSYT hoặc ATTP theo QCVN 01-79: 2011/BNNPTNT và Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.
5. Nước dùng trong chăn nuôi đáp ứng các tiêu chí theo QCVN 01-39: 2011/BNNPTNT. Nước thải trong chăn nuôi đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62 - MT: 2016/BTNMT.