Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mức độ 2)
Trình tự thực hiện

Không

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Thành phần, số lượng hồ sơ

Không

Thời hạn giải quyết

Không

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Tôn giáo, Tín ngưỡng
Kết quả thực hiện
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Không

Tài liệu đính kèm 1605062688_Mau_B20 (1).docx