Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

PhuthoPortal - Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 889/UBND-CNXD về việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai các biện pháp làm cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch và bền vững; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản; tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,... trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quy định trong việc thực hiện các dự án dự án phát triển nhà ở. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chú trọng việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo phù hợp với quy định, tình hình thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Khẩn trương có kết luận các dự án bất động sản đã và đang rà soát thủ tục pháp lý, có vướng mắc trong quá trình thực hiện để các dự án sớm được tiếp tục triển khai; các dự án đáp ứng nhu cầu thực của nhân dân, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và nhu cầu cho thuê bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch....

Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và thống nhất 03 cấp độ quy hoạch.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì: Khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường. Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể hệ số k bồi thường khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo điều kiện cụ thể của địa phương quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 69/2021/NĐ-CP...

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 16/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Thời gian báo cáo đề xuất trong tháng 4/2023.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm để làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở và dự án phát triển nhà ở.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang