Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp sáu tháng đầu năm 2021 - Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201128276   -   00

Thời điểm đăng tải 

11/11/2020 09:20

 Số hiệu KHLCNT

20201126784

 Tên KHLCNT

Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp sáu tháng đầu năm 2021 - Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z037371 - Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

 Tên gói thầu

Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp sáu tháng đầu năm 2021 - Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp sáu tháng đầu năm 2021 - Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

 Chi tiết nguồn vốn

Nguồn NSNN, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

181 Ngày