Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
Trình tự thực hiện - Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần nộp trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. - Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để chuyển trả cho tổ chức và thực hiện tiếp nhận đối tượng.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (theo mẫu). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng.
Chọn lĩnh vực 5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định tiếp nhận.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Yêu cầu Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định nhưng đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở.
Cơ sở pháp lý Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.
Tài liệu đính kèm TT-1231072019075228.doc