Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Tiếp nhận đối tưọng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Trình tự thực hiện Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: - Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mau số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận
Đối tượng thực hiện Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.
Chọn lĩnh vực 5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Kết quả thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.
Chi phí Theo quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
Yêu cầu Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.
Cơ sở pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Tài liệu đính kèm TT-08-VI30072019041525.doc