Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2144/UBND-CNXD về việc tiếp tục chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải; qua đó, công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải có chiều hướng gia tăng, gây hư hỏng, xuống cấp nhiều tuyến đường giao thông; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là đối tượng chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và chủ các bến bãi, mỏ vật liệu, kho, cảng, nơi bốc xếp hàng hóa...; công tác phối hợp trong quản lý và xử lý vi phạm chưa thực sự hiệu quả, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý chưa triệt để.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về ngăn chặn, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải.

Chấn chỉnh và tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, ngặn chặn, xử lý triệt để phương tiện quá khổ, quá tải và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ không đúng quy định của pháp luật, có hành vi tiêu cực, thiếu kiên quyết, để các phương tiện vượt quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường.

Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý ngay tại các đầu nguồn hàng như: bến, cảng thủy nội địa, bãi bốc xếp hàng hóa, mỏ vật liệu, trạm trộn bê tông...; xử lý nghiêm đối với các chủ bến, cảng, bãi bốc xếp hàng hóa hoặc chủ mỏ có hành vi bốc, xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; nhất là công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phương tiện quá khổ, quá tải... Có sự phân công, phân cấp rõ về thẩm quyền, trách nhiệm, phát huy tính chủ động của cơ quan chức năng khi xử lý vi phạm theo thẩm quyền; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, ngăn chặn và xử lý phương tiện quá khổ, quá tải; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản tại cơ sở.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang