Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 12/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3523/UBND-CNXD về việc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm