Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới theo Chỉ thị 17/CT-TTg

PhuthoPortal - Ngày 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 2036/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới theo Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung sau:

Tăng cường trách nhiệm quản lý ATTP: Các sở, ban, ngành, UBND các cấp nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý ATTP đã được phân công tại Quyết định số 542/QĐ-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm quản lý ATTP cho các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 540/QĐ-BCĐ, ngày 17/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý về ATTP khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai danh tính tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 111/CTrPH/UBND-MTTQ, ngày 12/01/2017 giữa UBND tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT