Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 13/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 2911/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 553/UBND-KTN ngày 15/02/2021 để tăng cường kiểm soát chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07/6/2021; xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trong đó có quan trắc môi trường không khí trong quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện.

3. Đối với hoạt động đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch: Giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch vụ mùa.

Đề nghị Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, hộ nông dân cam kết không đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch vụ mùa ngoài cánh đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất các dự án, nhiệm vụ hướng dẫn người nông dân triển khai các biện pháp thu gom tối đa, xử lý, chế biến triệt để phụ phẩm, rơm rạ sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích (nếu cần thiết).

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng, ban, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định; phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không che chắn, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh của báo chí, người dân về ô nhiễm môi trường không khí.

BBT