Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 19/01/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 394/BNN-VPĐP về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm