Thứ ba, 28/03/2023 18:13 Thứ ba, 28/03/2023

Ý kiến doanh nghiệp

DN A
Địa chỉ: Phú Thọ
Ngày hỏi: 09/05/2020
Ý kiến về việc: Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
Nội dung ý kiến:

Người hỏi : Ngọc Anh

Công ty tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh và muốn biết hiện tại tỉnh mình đang có những chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ như thế nào cho lĩnh vực này? Chúng tôi rất mong muốn được cung cấp thông tin cụ thể. Rất mong nhận được phản hồi sớm của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Cơ quan trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của ông(bà) Ngọc Anh hỏi về Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như sau: 

Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ được hưởng chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định cụ thể chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng áp dụng:

- Các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật, tham gia các hoạt động đầu tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, điều hành, thực hiện chính sách.

3. Nguyên tắc áp dụng:

Hỗ trợ sản xuất tập trung, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, danh mục các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt.

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đầy đủ điều kiện được hỗ trợ và hồ sơ thanh toán theo quy định. Thủ trưởng cơ quan, cán bộ thẩm định hồ sơ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thẩm định theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong cùng thời gian có nhiều chính sách hoặc có chính sách mới của Nhà nước được ban hành, cùng một nội dung hỗ trợ thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất. Các đối tượng và nội dung hỗ trợ không có trong Nghị quyết này thì được hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương hoặc của tỉnh đã ban hành.

File đính kèm:
Ngày trả lời: 28/03/2023