Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Mức độ 4)
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ:
Chủ giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do.
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
- Bước 4. Thông báo kết quả:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướctheo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP;
-Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn kiểm tra hồ sơ: SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơtínhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, SởTài nguyên và Môi trườngtrả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do;
- Thời hạn thẩm định hồ sơvà phê duyệt tiền cấp quyền: không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
- Thời hạn gửi thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, SởTài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Tài nguyên nước
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệttiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo mẫu tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
Chi phí Không quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướctheo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Luật tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tài liệu đính kèm 1572841766_1571995601549.docx
1572841811_1571995601666.docx