Tổng kết Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 28/6/2022, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính cấp tỉnh năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành, thị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thực hiện Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, trên địa bàn tỉnh có gần 72.000 đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo là đối tượng được điều tra. So với năm 2017, số đơn vị giảm 5,1% tương đương 3.852 đơn vị.

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 4.530 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 1.200 doanh nghiệp so với năm 2017. Trong đó, doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm 58,3% tổng số doanh nghiệp; doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm 33,8%; doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn chiếm 7,9%. Các doanh nghiệp thu hút 156.500 lao động; doanh thu đạt 148.202 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 2.648 tỉ đồng.

Trong khu vực hợp tác xã có 287 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút trên 2.800 lao động. Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh có gần 64.700 cơ sở với 108.000 lao động, doanh thu bình quân đạt 353,6 triệu đồng/cơ sở. Số cơ quan hành chính có 574 cơ quan với trên 10.900 lao động. Toàn tỉnh có 1.104 đơn vị sự nghiệp, 36 đơn vị hiệp hội, 741 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Cuộc Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thành công, chất lượng thông tin được đảm bảo. Kết quả Tổng điều tra đã cung cấp số liệu, phản ánh toàn diện về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế trên địa bàn; là nguồn thông tin quan trọng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quy mô kinh tế, cơ cấu của từng ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, khai thác và công bố, phổ biến rộng rãi kết quả Tổng điều tra bằng các hình thức phù hợp. Các cấp, các ngành cần sử dụng và coi kết quả Tổng điều tra là cơ sở, căn cứ quan trọng để đánh giá, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Cục Thống kê tổ chức khai thác tốt các cuộc điều tra thống kê, chú trọng nâng cao chất lượng thông tin thống kê; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh việc khai thác sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức công bố, phổ biến thông tin thống kê; tích cực chuyển đổi số trong hoạt động thống kê. Các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với Cục Thống kê trong sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê, dữ liệu hành chính nhằm thiết lập hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất.

Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Hiền Minh báo cáo kết quả Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh trong việc rà soát, củng cố, bố trí người làm công tác thống kê; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp xã.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 5 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Liên Linh