Trên 21.100 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá đúng tình hình và xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 6/12/2019 về xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn 20-HD/TU ngày 13/2/2020 về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2426-QĐ/TU ngày 12/6/2020 về thành lập Bộ phận tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các kế hoạch và văn bản được ban hành và triển khai với bước đi, lộ trình, thời gian và có sự phân công trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân từng đồng chí trong Bộ phận tổng hợp.

Để thu nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ vào dự thảo Báo cáo chính trị, tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại biểu đại diện trí thức, nhà báo và văn nghệ sỹ.

Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị cấp tỉnh lấy ý kiến tham gia góp ý của cán bộ chủ chốt, đồng thời tổ chức lấy kiến rộng rãi thành viên, đoàn viên, hội viên theo hệ thống ngành dọc. Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh như Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời đăng tải các dự thảo văn kiện và các ý kiến góp ý trên các chuyên trang, chuyên mục.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức họp tổ đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện; lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

Sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổng hợp có 8.306 lượt ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, một số Đảng bộ có nhiều ý kiến đóng góp như: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có 2.633 ý kiến; huyện Tân Sơn có 1.800 ý kiến; huyện Thanh Thủy có 1.234 ý kiến...

Tỉnh ủy cũng đã gửi xin ý kiến tham gia đóng góp của một số Bộ, ngành, Trung ương. Tổng số đã có trên 21.000 ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khẳng định báo cáo khoa học có tính lý luận, thực tiễn cao, bố cục chặt chẽ, số lượng trang phù hợp, nội dung ngắn gọn, chất lượng.

Các ý kiến cho rằng, chủ đề của Đại hội súc tích, tính khái quát cao, thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu tổng quát và phương hướng chung, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhiệm kỳ tới.

Phần phương hướng nhiệm vụ, hều hết các ý kiến nhất trí với 17 chỉ tiêu chủ yếu; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong văn kiện. Đặc biệt, việc xác định khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh và mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững là phù hợp với tỉnh trong thời gian tới.

Các ý kiến tham gia đóng góp được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề; BTV, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình xin ý của Bộ Chính trị. Tại hội nghị duyệt và cho ý kiến của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX được tiến hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trong quá trình xây dựng các văn kiện, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lão thành của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như kết cấu, bố cục báo cáo chính trị; đồng thời gợi mở những nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đang đến gần, Báo cáo chính trị sẽ là văn kiện kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện được ý Đảng, lòng dân. Điều này sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020.

Hương Giang