Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 19/3/2021, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 38 /KH-BATGT về Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021

Chi tiết xem tài liệu đính kèm