Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

PhuthoPortal - Ngày 7/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 2785/UBND-KTN về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: Tăng cường khai thác và sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin hồ sơ CBCCVC theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương hoàn thành, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu CBCCVC tại cơ quan, đơn vị, cập nhật vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/7/2021.

Cử CBCCVC có năng lực phù hợp làm đầu mối phối hợp để quản lý, cập nhật, khai thác hiệu quả hồ sơ CBCCVC đã được số hóa.

Hằng năm bố trí kinh phí để duy trì phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tại cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoàn thiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh đúng tiến độ theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin. Phối hợp với Sở Nội vụ hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ duy trì, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh đáp ứng yêu cầu và thực tế công tác quản lý hồ sơ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng vận hành phần mềm quản lý CBCCVC và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo quy chuẩn kỹ thuật sau khi Bộ Nội vụ ban hành); đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC, quản lý, khai thác, vận hành phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì phần mềm CBCCVC của tỉnh, cập nhật mẫu phiếu thông tin đầu vào sơ yếu lý lịch CBCCVC (bao gồm cả mẫu phiếu điện tử) thống nhất thay thế mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ và mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương sau khi Bộ Nội vụ ban hành.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, triển khai kết nối cơ sở dữ liệu CBCCVC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC theo yêu cầu; kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác của tỉnh phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong cơ quan nhà nước của tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin CBCCVC được cập nhật vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo cập nhật vào phần quản lý CBCCVC của tỉnh đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

BBT