Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

PhuthoPortal - Ngày 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện lãnh đạo đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành; lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành, thị.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (Luật năm 2020) được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV ngày 18/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã; quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật năm 2020. Các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ một số nội dung của Luật và kiến nghị một số giải pháp nhằm triển khai Luật đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương nghiêm túc triển khai Quyết định 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật năm 2020 theo hướng phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả.

Việc thi hành Luật năm 2020 phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2021 triển khai đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt việc thi hành Luật, nhất là những quy định mới cho các cơ quan, đơn vị của HĐND và UBND các cấp; rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những quy định mới về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL. Các địa phương khi xây dựng hệ thống văn bản phải căn cứ tình hình thực tiễn từng địa phương; chú trọng công tác thẩm định của cơ quan tư pháp; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế các cấp.

Bộ Tư pháp sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thi hành Luật từ ngày 1/1/2021.

Vũ Tuân