Trước ngày 30/6/2020 triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức, cấp xã trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1923/KH-UBND về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm thu thập thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); nhập thông tin vào phần mềm để hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ CBCCVC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã.

Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ CBCCVC để quản lý số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao và vị trí việc làm; phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, đào tạo, bồi dưỡng. Hoàn thiện dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác, sử dụng trên môi trường mạng một cách có hệ thống, đảm bảo hiệu quả.

Theo đó, triển khai cài đặt đồng bộ, thống nhất, liên thông phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ truy cập: http://ccvc.phutho.gov.vn đến các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện xong trước ngày 30/6/2020 để quản lý, khai thác, sử dụng tập trung.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT