Tự hào 92 mùa xuân dưới ngọn cờ của Đảng

PhuthoPortal - Cách đây 92 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã lãnh đạo Nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Gắn liền với những trang sử hào hùng oanh liệt của Đảng ta, dân tộc ta, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng với quân và dân cả nước lập nên những kỳ tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương.

Đặc biệt, từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, nhất là từ sau tái lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua mọi thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Phú Thọ từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển vươn lên trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường, động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ nông nghiệp, chú trọng phát triển thương mại điện tử, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển các thương hiệu sản phẩm đặc sản, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu...

Sản xuất công nghiệp, vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng và Nhà nước vào hoàn cảnh đặc điểm của địa phương, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều biện pháp đổi mới cơ chế quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung thực hiện các chương trình công nghiệp trọng điểm như chế biến nông lâm sản thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, hoá chất, phân bón, hàng may mặc... Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 7,86%: GRDP bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng (tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2015. Riêng năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,28%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.029 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng kỷ lục, đạt xấp xỉ 16,7 tỷ USD, đứng thứ 12 trên cả nước.

Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc. Giáo dục, đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và từng bước xã hội hoá. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của Nhân dân…

Về công tác xây dựng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới theo hướng coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ rộng rãi trong đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tích cực, có hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ", tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Với những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đảng bộ và Nhân dân Phú Thọ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… Đó vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn cổ vũ, động viên và là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, vươn lên, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.

Khuất Thủy