Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 9/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ có Thông báo số 1505/TB-CTHADS về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

1. Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

2. Chỉ tiêu thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

4. Thông báo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021