UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh một số quy định liên quan đến đất đai, phí dịch vụ và các vấn đề quan trọng khác

PhuthoPortal - Ngày 28/5, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung: Bãi bỏ một số nội dung quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh; quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; phương án tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ trực thuộc Bộ Công Thương về tỉnh quản lý; quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; giá thuê hạ tầng; giá dịch vụ công cộng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà, Cụm công nghiệp Bạch Hạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định bãi bỏ điểm 6 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định quy định cụ thể một số Điều của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định quy định cụ thể một số Điều của Nghị định số 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hạn mức đất nông nghiệp, cụ thể là diện tích tách thửa của đất lúa, đất trồng cây lâu năm và đất thương mại, dịch vụ… Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Việc bãi bỏ, ban hành các quy định này nhằm làm tăng thêm tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung của các dự thảo; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung đúng quy định, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Theo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh) mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tại hội nghị, thị trấn Phong Châu sẽ thực hiện đặt tên 8 tuyến đường và 31 tuyến phố. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng tên đường, phố của thị trấn đã xác lập được 168 tên gọi liên quan đến các địa danh nổi tiếng, di tích lịch sử, các danh nhân...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Phong Châu

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Việc đặt tên đường và tên phố là phù hợp với yêu cầu của đô thị, vì vậy cơ bản thống nhất với nội dung của đề án. Đồng chí lưu ý việc đặt tên phải đảm bảo tiêu biểu, phù hợp, có giá trị về lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Phù Ninh triển khai việc đặt tên đường, tên phố theo như kế hoạch.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo phương án tiếp nhận 2 trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương về tỉnh quản lý

Về phương án tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm và Trường Cao đẳng Công Thương trực thuộc Bộ Công Thương về tỉnh quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công Thương có kế hoạch triển khai phương án tiếp nhận, trên tinh thần tiếp nhận nguyên trạng, đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động của 2 trường. Đồng thời sẽ có kế hoạch xây dựng định hướng phát triển nhà trường sau bàn giao. Về phía các trường cần làm tốt công tác tư tưởng, giúp đội ngũ cán bộ yên tâm công tác

Giám đốc Sở Tài chính tham gia thảo luận về việc điều chỉnh phí dịch vụ tại một số khu, cụm công nghiệp

Về quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giá thuê hạ tầng, giá dịch vụ công cộng tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Khu công nghiệp Trung Hà, Cụm công nghiệp Bạch Hạc, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, giá thuê hạ tầng, giá dịch vụ công cộng cần được xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, đây là những dịch vụ thiết yếu phục vụ cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, vì vậy yêu cầu các sở, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng các mức giá phù hợp thực tế, trên cơ sở đảm bảo công tác chi và tái đầu tư theo hướng tích cực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư.

Khánh Trang