ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU GIÁ TRỊ TĂNG THÊM, GRDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ