Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi ghép trắm cỏ theo hướng an toàn sinh học tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210870548 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210753714

Tên KHLCNT

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi ghép trắm cỏ theo hướng an toàn sinh học tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Cung cấp giống, vật tư xây dựng mô hình năm 2021

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi ghép trắm cỏ theo hướng an toàn sinh học tại xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Chi tiết nguồn vốn

NSNN

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

26/08/2021 16:50

Đến ngày

06/09/2021 17:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

40 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ