Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trơ ̣đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số (Tại sở)
Trình tự thực hiện a) Bước 1: Vào thời điểm học sinh đầu cấp làm thủ tục nhập học, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho bố, mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) và học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ. b) Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục. c) Bước 3: Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nôp̣ hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy đinḥ và gửi về Sở giáo dục và đào tạo. d) Bước 4: Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đền ghị hộ̃ trơ ̣của các nhà trường , sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. đ) Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận hồ sơ đề nghị của sở giáo dục và đào tạo. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của sở giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét , ban hành Quyết đinḥ phê duyệt. Bước 6: Sở giáo dục và đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ để nhà trường thông báo công khai và tổ chức triển khai thực hiện.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Thành phần, số lượng hồ sơ Hồ sơ gồm: Đơn đề ghị hộ̃ trơ ̣ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP); Sổ hộ ̣khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp̣ sổ hô ̣khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của trưởng Công an xã). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng. - Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.
Đối tượng thực hiện Học sinh hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.
Chọn lĩnh vực 2. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Kết quả thực hiện Quyết định được hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số. Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ 15kg gạo và hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị hộ̃ trợ (Mẫu số 2 tại phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP);
Yêu cầu Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số a) Đang học trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học . Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoăc̣ địa hình cách trở , giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.
Cơ sở pháp lý Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy đinḥ chính sách hỗ trợ học sinh bán trú , trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Tài liệu đính kèm